Home
For authors
Submission status

Current
Archive
Archive (English)
   Volumes 21-40
   Volumes 1-20
   Volumes 41-62
      Volume 62
      Volume 61
      Volume 60
      Volume 59
      Volume 58
      Volume 57
      Volume 56
      Volume 55
      Volume 54
      Volume 53
      Volume 52
      Volume 51
      Volume 50
      Volume 49
      Volume 48
      Volume 47
      Volume 46
      Volume 45
      Volume 44
      Volume 43
      Volume 42
      Volume 41
Search
VOLUME 48 (1988) | ISSUE 9 CONTENTS page number of Russian version in brackets
Gorskii A. S. , Chirality transformation and structure of momentum space 507  (465)
Ivanenko I. P., Rapoport I. D., Shestoperov V. Y., Basina Yu. V., Vakulov P. V., Vasil'ev Yu. Ya. , Golynskaya R. M., Gordeev Yu. P., Grigor'eva L. B., Kazakova A. E., Kozlov V. D.,Kumpan I. P. , Mishchenko L. G., Nikanorov V. M. , Papina L. P., Platoniv V. V., Podorozhnyi D. M., Samsonov G. A., Smolenskii L. G., Sobinyakov V. A., Tambovtsev G. E., Trigubov Yu. V., Fateeva I. M., Fedorov A. N., Khein L. A., Chikova L. O., Shiryaeva V. Ya., Yakovlev B. M., Yashin I. V., Energy spectrum and charge composition of primary cosmic rays with energy above 2 TeV 510  (468)
Vasilevich D. V. , Novozhilov Yu. V., Interaction weaker than gravitational in an induced quantum gravity 513  (472)
Avramenko S. A., Abdurakhimov A. U. , Aksinenko V. D., Anikina M. Kh., Bannik B. P., Belikov Yu. A., Butenko V. A., Vardenga G. L. , Gajewski K., Glagoleva N. S., Golokhvastov A. I., Golutvina I. G., Grachev A. G., Dement'ev E. A., Drozdov V. A., Zhil'tsova L. Ya., Zav'yalov V. F. , lovchev K. , Kaminskii N. I., Kozubskii E. V., Kandrat'ev V. P., Krasnov L. V., Kuznetsov A. A., Kuznetsova E. S., Kulakov B. A., Lukstin'sh Yu., Lyuboshits V. L., Mandrik O. Yu., Man'yakov P. K., Matveeva E. N., Mastyushin A. T., Matyushin V. T., Mirkowski J., Mukhin S. V., Nikityuk N. M., Nurgozhin N. N., Okonov E. O., Ostanevich T. G., Okhrimenko L. S., Pawlowski Z., Pyatokowski A., Pilipenko T. D., Pol' Yu. S., Radomanov V. B., Rozhnyatovskaya S. A., Rubina O. G., Ryakhovskii V. N. , Saitov I. S., Sedykh S. A., Stepanov I. V., Taran G. G., Khorozov S. A., Khusainov E. K., Shevchenko I. E., Production and decay of relativistic hydrogen hypernuclei 516  (474)
Berlovich E. E., How can effects masking possible neutrino oscillations be minimized? 519  (477)
Budnikov V. N., Esipov L. A. , Irzak M. A., Novik K. M., .Stepanov A. Yu, Aleksandrov V. O., Observation of a parametric decay instability of a lower hybrid wave in the central plasma in the FT-2 tokamak 522  (480)
Latyshev A. V., Krasil'nikov A. B., Aseev A. L., Stenin S. I., Effect of electric current on the ratio of the areas of the (2 x 1) and (1 x 2) domains at the clean (001) surface of silicon during sublimation 526  (484)
Kosogov O.V., Belousov M. V., Vasil'ev V. A., Davydov V. Yu., Kim Gvan Dyo, Kopylov A. A., Petrikov V. D., Tret'yakov V. V., IR reflection and Raman spectra of Bi-Sr-Ca-Cu-O superconducting compounds 530  (488)
Zayachuk D. M., Mikityuk V. I., Phase transition in heat-treated (PbTe)0.4(SnSe)0.6 crystals 533  (491)
Mil'nikov G. V., Sokolov I. M., Semiclassical localization in a magnetic field 536  (494)
Kartsovnik M. V., Kononovich P. A. , Laukhin V. N., Shchegolev I. F., Anisotropy of magnetoresistance and the Shubnikov-de Haas oscillations in the organic metal β-(ET)2IBr2 541  (498)
Tsvelik A. M. , Possible analogies between perovskite superconductors and heavy-fermion superconductors 544  (502)
Gor'kov L P. , Sokol A. V. , Localized and delocalized states and the properties of the normal phase of recently discovered superconductors 547  (505)
Aminov K. L., Malkin B. Z., Propagation of phonons in crystals containing anisotropic resonant-scattering centers 550  (508)


Permission given by American Institute of Physics is appreciated.